Vẫn cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản