BẢNG KHUNG GIÁ ĐẤT HUYệN ĐịNH HóA, THáI NGUYêN MỚI NHẤT NĂM 2023

Dandautu cung cấp cho bạn 951 bảng giá đất tại Huyện Định Hóa, Thái Nguyên theo khu vực, loại đất và con đường. Đây là bảng giá đất áp dụng cho việc tính thuế, đền bù giải toả, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định mới nhất của nhà nước.

Quận/Huyện Đường/làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Loại