BẢNG KHUNG GIÁ ĐẤT HUYệN XíN MầN, Hà GIANG MỚI NHẤT NĂM 2023

Dandautu cung cấp cho bạn 155 bảng giá đất tại Huyện Xín Mần, Hà Giang theo khu vực, loại đất và con đường. Đây là bảng giá đất áp dụng cho việc tính thuế, đền bù giải toả, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định mới nhất của nhà nước.

Quận/Huyện Đường/làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Loại