Phú Quốc: Dừng nhận hồ sơ chuyển nhượng với thửa đất có thổ cư mà không có đường đi vào

Phú Quốc: Dừng nhận hồ sơ chuyển nhượng với thửa đất có thổ cư mà không có đường đi vào

Sở Tài Nguyên và Môi Trường thực hiện giải quyết hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đăng ký biến động thực hiện các quyền cho người sử dụng đất đối với các thửa đất ở nhưng không có đường đi vào đất gặp một số khó khăn vướng mắc.

Cụ thể, văn phòng TN và MT huyện Phú Quốc dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng với các sổ đất có thổ cư mà lại không có đường hiển thị đi vào. Bên cạnh đó còn có một số thông tin quan trọng, bạn đọc xem công văn dưới đây!

cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Bài viết liên quan khác



Phú Quốc: Dừng nhận hồ sơ chuyển nhượng với thửa đất có thổ cư mà không có đường đi vào